1396/08/01 - 16:42
دوران پسابرجام برخلاف انتظار دولتمردان که به وعده و وعیدهای طرف های غربی دلخوش بودند و اروپایی ها را آقا اجازه و آمریکایی ها را کدخدا می دانستند، بگونه ای آغازشد که برداشتن تحریم ها علیه کشورمان بایک ترس و دل نگرانی از سوی طرف های غربی و حتی شرقی آنهم به سبب عدم چراغ سبز نشان دادن آمریکا همراه بود.